Алматыжылужайэнерго
55 жыл
Алматытеплокоммунэнерго
55 лет

Энергоэффективность

Кәсіпорынның энергиялық тиімділігін және пайдалатын жабдықтардың сенімділігін арттыру мақсатында, «АЖЖЭ» ЖШС жыл сайын энергия тиімді тозған жабдықтарды (қазандар, сорғылар, шілтерлер, түтінсорғыштар, шандар-аккумуляторлар және т.б.) ауыстыру, жөндеу сияқты шаралар дайындап, енгізеді.

            Кестеде «Алматыжылужайэнерго» ЖШС 2018 жылға энергия үнемдеу және және энергия тиімділігін арттыру бойынша жоспар көрсетілген.

 

В целях повышения энергоэффективности работы предприятия и повышения надежности используемого оборудования, ТОО «АТКЭ» ежегодно разрабатывает и внедряет энергосберегающие мероприятия, включающие в себя замену и ремонт изношенного оборудования (котлы, насосы, горелки, вентиляторы, дымососы, баки-аккумуляторы и т.д.).

В таблице представлен план по энергосбережению и повышению энергоэффективности на котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на 2018 год.